Aktuálně

Golfový turnaj OHK Příbram pošesté

Je to jako včera, kdy jsme uvažovali, vedle již tradičních zavedených tenisových a kuželkových turnajů, o pořádání golfového turnaje. Hned první ročník byl tak úspěšný, že jsme se rozhodli v této činnosti pokračovat.

 Dne 11. května 2017 se konal již šestý turnaj Okresní hospodářské komory v Příbrami a potěšila nás informace golfového klubu v Líšnici, že jsme jediným dlouhodobě žijícím turnajem v tomto klubu.

Na letošní turnaj se přihlásilo  30 golfistů a nikdo si nemohl přát lepší počasí, než jaké ten den bylo.

Nyní k výsledkům turnaje. V kategorii smíšená HCP 0-36 se na prvním místě umístil Josef Nosek, na druhém místě Aleš Vršecký a třetí místo si zasloužil Miloslav Císař.

V kategorii smíšená HCP 37-54 si  na vítěznou příčku sáhl Ing. Petr Kotlovský, na druhém místě skončil Ing. Oliver Mokriš
a na třetím místě Ing. Martin Riger.

Nejlepším hráčem turnaje 2017 se stal  vítěz kategorie HCP 0-36 pan Josef Nosek.

Poděkování patří samozřejmě všem našim partnerům, kteří se podíleli na turnaji buď finančně nebo věcnými dary pro vítěze. Jmenovitě děkuji zástupcům firem Vodovody a kanalizace Beroun a.s., ČSOB, a.s.,  Energon Dobříš s.r.o,  PBtisk a.s.
a Koruna Ilona Podzimková.

Věřím, že golfisté se mohou těšit na příští turnaj opět v polovině května roku 2018.

V Příbrami dne 12.5.2017 Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

FOTO: zde
PRIBRAMSKO.EU


Připravujeme: 

26. května 2017    "ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - LEGISLATIVA, HROZBA SANKCÍ"
Místo konání:          Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III
pozvánka

31. května 2017  „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2017“
Místo konání:        tenisový klub PBtisk Bohutín
pozvánka

 


Od letošního roku ALKA sbírá tonery pod záštitou Okresní hospodářské komory

Březnové zasedání představenstva Okresní hospodářské komory v Příbrami se tentokrát nekonalo v některé z našich členských firem, jak bývá zvykem, ale  navštívili jsme neziskovou organizaci ALKA o.p.s. v areálu zdabořské nemocnice.

Členy představenstva a dozorčí rady  přivítala ředitelka organizace Mgr. Šárka Hájková a její kolegyně a v úvodu nám představila činnost této organizace, která nabízí komplexní služby pro handicapované klienty formou denního stacionáře a dalších odlehčovacích služeb.

Alka byla založena již v roce 2005 a od té doby je vidět obrovský kus odvedené práce. V současné době má Alka 80 klientů a 30 zaměstnanců.

Představenstvo OHK Příbram převzalo záštitu nad projekterm "Sbírej toner" právě ve prospěch této organizace. Zapojit se je velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/ a začněte sbírat prázdné tonerové a inkoustové kazety buď do vlastních krabic, nebo do kartonových krabic, které vám zdarma přiveze organizátor sbírky. Ten po jejich naplnění také zajistí jejich odvoz. Další možností je přinést prázdné tonerové kazety přímo do společnosti ALKA.

Děkujeme, že sbíráte s námi!
Bližší informace: zde
PŘÍBRAMSKO.EU


Příručka pro podnikání                                                                                                        
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
Bližší informace: zde


               

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde 
 

Poslední aktualizace: 12. 10. 2015
Město Příbram

PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:             OHK V PŘÍBRAMI

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘÍBRAMI – 3. ETAPA
V polovině března 2015 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“, jehož předmětem je rekonstrukce 7 úseků místních komunikací na území města Příbram. K rekonstrukci byly vytipovány tyto ulice:

- část ul. Jinecká,

- ul. Hrabákova,

- nám. Dr. Josefa Theurera,

- část ul. Březnická,

- část ul. Čechovská,

- část ul. Sportovní,

- ul. K Dolu Marie.

Projekt je řešen především v intravilánu města a navazuje jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblasti se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu bude vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celkové náklady na realizaci jsou cca 30 mil. Kč. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Plánovaný termín ukončení realizace projektu je konec září tohoto roku.

tisková zpráva


Oznámení o uzavírce místní komunikace v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“

Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství a investic, oznamuje následující dopravní opatření:

Z důvodu stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – III. etapa“, prováděné firmou BÖGL a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a, Praha 5, uzavřeny tyto komunikace:

  • 1) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Hrabákova ulice a náměstí Dr. Josefa Theurera

Předmětem této stavby je oprava vozovky a chodníků v ulici Hrabákova a na nám. Dr Josefa Theuera. Ulice Hrabákova bude opravena v úseku
od křižovatky s ulici Balbínovou po křižovatku s nám. Dr Josefa Theuera. Nám. Dr Josefa Theurera bude opraveno v úseku od křižovatky s ulicí Hrabákovou po křižovatky s ulicí Hornickou, Mariánské údolí a slepou místní komunikací ve směru na Svatou Horu. Jedná se o místní komunikace se stávajícím povrchem z dlažby, která je zvlněná a značně nerovná. V rámci stavby bude rozebrána žulová dlažba komunikace a chodníků, bude také provedena rekonstrukce uličních vpustí, výškově a směrově budou upraveny obruby, bude položena nová žulová dlažba.

Termín zahájení stavby: březen 2015
Doba trvání stavby: 5 měsíců

Uzavřený úsek:

I. Hrabákova – vúseku mezi ul. Balbínova až náměstí Dr. Josefa Theurera

II. náměstí Dr. Josefa Theurera – v úseku mezi ul. Hrabákova až ul. Hornická a Mariánské údolí

Termín uzavírky:
I. 24.03.2015 – 29.05.2015
II. 30.05.2015 – 12.08.2015

Rozsah uzavírky: úplná, objízdná trasa není stanovena

PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:             OHK V PŘÍBRAMI

,,Výstavba klidové zóny Ryneček"
 

V polovině srpna 2014 byla zahájena realizace projektu „Výstavba klidové zóny Ryneček“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/82.01855. Cílem projektu je vybudovat kvalitní multifunkční prostor, který přinese do centra města možnost aktivně trávit volný čas pro obyvatele všech věkových skupin.

Bližší informace: zde 


PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:             OHK V PŘÍBRAMI

„Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna“

Město Příbram ukončilo na konci srpna 2014 realizaci projektu „Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna“. Na tento projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. 

Předmětem projektu bylo vybudování 544,19 m cyklostezky a 173,41 m cyklotrasy v centru města Příbram - na spojnici mezi rezidenční částí a centrem města. Tato cyklostezka byla vybudována s cílem zvýšit počet obyvatel využívajících cyklodopravu jako primární přepravu po městě a navázat na již vybudované úseky (zejména v oblasti Hořejší Obora) tak, aby cyklodopravou byl přístupný železniční a autobusový uzel (nádraží ČD a autobusový terminál). Do projektu byli zapojeni dlouhodobí partneři města s cílem podpořit využití cyklostezky a zvýšit dopad projektu na každodenní cyklodopravu po městě.  

Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 5 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Invessales, s.r.o.  

Skutečná výše dotace byla vyplacena ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, což je cca 1,7 mil. Kč.

Tisková zpráva: zde
  

Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa

Datum zahájení realizace: 06/2014

Předpokládané datum ukončení realizace: 11/2014

Původní rozpočet projektu, předložený v žádosti o dotaci, byl cca 48 mil. Kč, dotace byl schválena ve výši 20 mil. Kč. Po provedení výběrového řízení je celkový rozpočet a dotace následující:

Celkový rozpočet projektu: cca 31,2 mil. Kč

Dotace poskytnutá ROP Střední Čechy: cca 18,6 mil. Kč

Spolufinancování městem Příbram: cca 12,6 mil. Kč

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva: zde, konečná zpráva

Rekonstrukce objektu - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261

V dubnu r. 2014 byla zahájena realizace projektu ,,Rekonstrukce objektu - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Theurera“, na který byla městu Příbram přidělena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dotace byla schválena ve výší 8,9 mil. Kč., vzhledem k nižší vysoutěžené ceně zakázky, bude skutečná výše cca 5,8 mil. Kč.

Předmětem tohoto projektu je přeměna v současné době nevyužívaného objektu na mateřskou školu pro 36 dětí. Součástí realizace je rekonstrukce objektu, jeho vybavení nábytkem, pomůckami pro výuku a základním technickým vybavením pro provoz školy. Přilehlá neudržovaná školní zahrada bude revitalizována a doplněna novými herními prvky.

Rekonstrukce budovy by měla být ukončena v září 2014

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva 

Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami

Město Příbram ukončilo na konci března 2014 realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami“. Na tento projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Informace o projektu:

Předmětem projektu byla rekonstrukce 10 úseků místních komunikací na území města Příbram. Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly krekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice: 

Prof. Pobudy

část ul. Žežická

K. Kryla

část ul. Seifertova

část ul. Politických vězňů

část ul. E. Beneše

část ul. Osvobození

část ul. Čs. armády

ul. U nádraží

ul. Gen. Tesaříka

Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 22,2 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Strabag a.s. Skutečná dotace byla vyplacena ve výši 72,5% celkových způsobilých výdajů, což je cca 15 mil. Kč.

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva 

"REKONSTRUKCE A REVITALIZACE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
 V PŘÍBRAMI (OBJEKTY 110a, 112a)"
Předmětem partnerství je zejména podpora, propagace a prezentace projektu a jeho realizace.

Projekt řeší rekonstrukci a revitalizaci části náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Jedná se o rekonstrukci povrchu stávajícího chodníku podél severní strany náměstí, přilehlé vozovky a povrchu náměstí, který je v současné době využíván k parkování. Povrchy zmíněných ploch jsou v současné době v technicky nevyhovujícím a dlouhodobě neudržitelném stavu. Aktivity projektu povedou ke zkvalitnění života místních obyvatel i návštěvníků města z širokého okolí, dojde ke zatraktivnění města pro investory a v neposlední řadě bude zlepšena dostupnost veřejných služeb.

Cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace uvedených stavebních objektů, na tuto etapu bude navazovat celková rekonstrukce náměstí. Cílem těchto aktivit je především zklidnění dopravy v této části města, zvýšení bezpečnosti pěších, zlepšení dostupnosti tohoto místa pro handicapované osoby a tím samozřejmě zkvalitnění života obyvatel v Příbrami.
Tisková zpráva 

  

"MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM"

Předmětem partnerství je podpora, propagace a realizace projektu "MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM" (dále jen jako projekt). Cílem projektu je vybudování moderního dopravního terminálu představujícího hlavní dopravní uzel městské, příměstské a dálkové veřejné dopravy v Příbrami.

Tisková zpráva

"INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM PRO ZÓNU BŘEZOHORSKÉHO  SÍDLIŠTĚ"

Předmětem partnerství je podpora, propagace a realizace projektu "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM PRO ZÓNU BŘEZOHORSKÉHO SÍDLIŠTĚ" (dále jen IPRM).

Cílem IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad
20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie.

Předmětem IPRM je komplexní regenerace bytového fondu a revitalizace veřejných prostranství v zóně Březohorského sídliště dle specifikace zmíněné zóny. Tato zóna vykazuje nízkou míru hospodářské aktivity (kritérium dle čl. 47 Nařízení ES 1828/2006).

Partnerem projektu je reprezentant podnikatelské sféry v regionu - Okresní hospodářská komora v Příbrami, která mj. zastupuje firmy působící na Příbramsku v odborných komisích při Hospodářské komoře ČR a průběžně monitoruje hospodářské aktivity na území Příbramska.